سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
دانشگاه علامه طباطبایی 
مدرس 
 
 
دروس مختلف 
تدریس 
دانشگاه تهران 
مدرس 
 
 
دروس مختلف 
تدریس 
دانشگاه علامه طباطبایی 
مدرس 
 
 
دین و جهانی شدن